V Uradnem listu (v nadaljevanju UL) z dne, 19.11.2021, št. 181, sta bila objavljena dva aneksa in sicer:

 1. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,

 2. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Določila iz obeh aneksov začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi v UL, z 20.11.2021. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tema aneksoma z dnem uveljavitve tega aneksa.

Spremembe v Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

Spremembe, ki so določene v Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in so pomembne pri uporabi sistema KADRIS 4 so naslednje:

 • določitev plačnih razredov plačne skupine E3,

 • določitev plačnih razredov plačne skupine F2,

 • ponudba novih pogodb o zaposlitvi za določena delovna mesta.

Spremembe v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Spremembe, ki so določene v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in so pomembne pri uporabi sistema KADRIS 4 so naslednje:

 • umestitev plačne podskupine E1,

 • določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4,

 • določitev plačnih razredov plačne skupine F,

 • določitev plačnih razredov plačne skupine J,

 • ponudba novih pogodb o zaposlitvi za določena delovna mesta.

1. Akcije v KADRIS 4: KIS + RIS + PIS (za vse uporabnike Kadrovske evidence, Registracije delovnega časa in Obračuna plač)

Za zagotovitev sprememb in ustreznega obračuna plač je potrebno začeti urejati podatke v modulu Kadrovska evidenca. Spremenjeni podatki vplivajo na registracijo delovnega časa in obračun plač.

KADRIS 4: KIS - Kadrovsko informacijski sistem

KADROVSKA EVIDENCA

Aktivnosti, ki so potrebne v modulu Kadrovska evidenca:

Sprememba sistemizacije delovnih mest

Glede na določila aneksov bo potrebno urediti obstoječo sistemizacijo s popravki izhodiščnih in končnih plačnih razredov na določenih plačnih skupinah ter glede na določila aneksov dodati tudi nova delovna mesta.

Podatke lahko uredite sami, na voljo vam je tudi pomoč naše strokovne službe. Prav tako lahko sami kreirate nova delovna mesta, naša podporna ekipa pa vam je na voljo za dodatno pomoč.

Druga možnost pa je, da pripravite podatke v uvozni tabeli, ki jo prejmete od naše podporne ekipe, ki za vas uvozi podatke v sistem KADRIS 4.

Nove pogodbe

V aneksih je določeno, da morajo določeni zaposleni dobiti novo pogodbo o zaposlitvi. V primeru, da bo kreirana nova predloga, je naša strokovna služba na voljo za pomoč pri kreiranju oz. urejanju le te.

Nove razporeditve

Določila aneksov pričnejo veljati z dnem 20.11.2021 in s tem dnem je potrebno urediti razporeditve. Obstoječe razporeditve na spremenjenih delovnih mestih je potrebno zaključiti z dnem 19.11.2021 in kreirati nove z dnem 20.11.2021.

V primeru prerazporeditve na nova delovna mesta zaradi sprememb, ki izhajajo iz aneksov, velja enako - obstoječe razporeditve je potrebno zaključiti z dnem 19.11.2021 in kreirati nove z dnem 20.11.2021.

Naša podporna ekipa je na voljo za pomoč pri urejanju podatkov razporeditev.

KADRIS 4: RIS - Registracijski informacijski sistem

REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Na področju registracije delovnega časa je pred obračunom vrst plačil potrebno preveriti, ali je nastavljen izračun vrst plačil po plačnih razporeditvah ter na kakšen način se obračunava redno delo.

Obračun rednega dela je možen po delovnem koledarju glede na mesečni plan ali pa je obračun fiksen.

Vrste plačil (VP-ji) po plačnih razporeditvah z obračunom po delovnem koledarju

Kadar imate VP-je nastavljene po plačnih razporeditvah in se obračunavajo po delovnem koledarju, je potrebno izvesti le Preračun, Zaključek in Zamrznitev meseca 11/2021. Preračunani podatki se nato prenesejo v plačni sistem.

Vrste plačil (VP-ji) po plačnih razporeditvah z obračunom po fiksnem obračunu

Kadar imate VP-je nastavljene po plačnih razporeditvah in se obračunavajo po fiksnem obračunu, so potrebne naslednje akcije:

 1. Nastavitev sorazmernega dela za obdobja (1.11.21-19.11.21, 20.11.21 - 30.11.21) za vrste plačila Redno delo, dodatki in odsotnosti.

 2. Preračun, Zaključek in Zamrznitev meseca 11/2021. Preračunani podatki se prenesejo v plačni sistem.

Vrste plačil (VP-ji) niso nastavljeni po plačnih razporeditvah in se obračunajo po delovnem koledarju

Kadar VP-jev nimate nastavljenih po plačnih razporeditvah in se obračunavajo po delovnem koledarju, so potrebne naslednje akcije:

 1. Nastavitev parametrov za prenos plačnih razporeditev iz KIS v PIS in iz PIS v RIS.

 2. Nastavitev izračuna VP-jev (Redno delo, Dodatki in Odsotnosti) po plačnih razporeditvah.

 3. Preračun, Zaključek in Zamrznitev meseca 11/2021. Preračunani podatki se prenesejo v plačni sistem.

Vrste plačil (VP-ji) niso nastavljeni po plačnih razporeditvah in se obračunajo po fiksnem obračunu

Kadar VP-jev nimate nastavljenih po plačnih razporeditvah in in se obračunavajo po fiksnem obračunu, so potrebne naslednje akcije:

 1. Nastavitev sorazmernega dela za obdobja (1.11.21-19.11.21, 20.11.21 - 30.11.21).

 2. Nastavitev parametrov za prenos plačnih razporeditev iz KIS v PIS in iz PIS v RIS.

 3. Nastavitev izračuna VP-jev (Redno delo, Dodatki in Odsotnosti) po plačnih razporeditvah.

 4. Preračun, Zaključek in Zamrznitev meseca 11/2021. Preračunani podatki se prenesejo v plačni sistem.

KADRIS 4: PIS - Plačni informacijski sistem

OBRAČUN PLAČ

Na področju obračuna plač je potrebno osvežiti/dopolniti šifrant DM (delovnih mest) z vsemi spremembami. Plačni sistem spremembe posameznika pridobi z njegovimi novimi razporeditvami, ki jih prevzame iz modula Kadrovska evidenca.

Plačni sistem ob prevzemu evidence dela iz modula Registracija delovnega časa že prejme ustrezno razdeljeno evidenco po razporeditvah posameznika.

2. Akcije v KADRIS 4: RIS (za vse uporabnike Registracije delovnega časa)

KADRIS 4: RIS - Registracijski informacijski sistem

REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Za sisteme, kjer je v uporabi le KADRIS 4: RIS - Registracijsko informacijski sistem in plačnih razporeditev v sistemu ni, smo za zagotovitev ustreznega obračuna plač glede na aneks pripravili spodnje rešitve.

Vrste plačil (VP-ji) - nespremenjeni, Vrste plačil (VP-ji) niso nastavljeni po plačnih razporeditvah in se obračunajo po delovnem koledarju

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno izvesti preračun vseh vrst plačil (VP-jev), ki ostanejo nespremenjena za vse zaposlene, glede na ločeno definirano obračunsko obdobje.

Struktura za prenos v zunanji plačni sistem ostane nespremenjena.

Plačni sistem prevzame podatke in obračuna plačo po obdobjih.

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno izvesti naslednje akcije:

 1. Nastavitev obračunskega obdobja od 1.11.21 - 19.11.21, nato izvedba Preračuna VP-jev in 1. prenosa v zunanji plačni sistem po nespremenjeni strukturi.

 2. Nova nastavitev obračunskega obdobja od 20.11.21 - 30.11.21, nato izvedba Preračuna VP-jev in 2. prenosa v zunanji plačni sistem po nespremenjeni strukturi.

Vrste plačil (VP-ji) - dopolnjeni s sorazmernim delom, Vrste plačil (VP-ji) niso nastavljeni po plačnih razporeditvah in se obračunajo po fiksnem obračunu

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno na vrstah plačila (VP-jih) nastaviti sorazmerni del za obračun ur za vrste plačila redno delo, dodatki in odsotnosti glede na ločeno obračunsko obdobje.

Struktura za prenos v zunanji plačni sistem ostane nespremenjena.

Plačni sistem prevzame podatke in obračuna plačo po obdobjih.

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno izvesti naslednje akcije:

 1. Nastavitev sorazmernega dela na vrstah plačila (VP-jih) za obdobji (1.11.21-19.11.21, 20.11.21 - 30.11.21)

 2. Nastavitev obračunskega obdobja od 1.11.21 - 19.11.21, nato izvedba Preračuna VP-jev in 1. prenosa v zunanji plačni sistem po nespremenjeni strukturi.

 3. Nova nastavitev obračunskega obdobja od 20.11.21 - 30.11.21, nato izvedba Preračuna VP-jev in 2. prenosa v zunanji plačni sistem po nespremenjeni strukturi.

Vrste plačil (VP-ji) - spremenjeni, Vrste plačil (VP-ji) nastavljeni po splitih in se obračunajo po delovnem koledarju

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno na vrstah plačila (VP-jih) narediti spremembo, da se bodo obračunavali po splitih oz. plačnih razporeditvah, ki bo ob morebitnih prihodnjih spremembah zakonodaje sredi meseca v pomoč, da bomo v sistem vnesli le ročno za delitev oz. split znotraj meseca. V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno vnesti ročno delitev oz. split po obdobjih (1.11.21-19.11.21, 20.11.21 - 30.11.21) za zaposlene, ki so glede na določila aneksa predmet novih plačnih razredov.

Po spremenjenih vrstah plačila se o morebitni spremembi plačne strukture za prenos vrst plačil v zunanji plačni sistem dogovorite z našo podporno ekipo.

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno izvesti naslednje akcije:

 1. Nastavitev vrst plačil (VP- jev), da se bodo obračunavali po spitih oz. plačnih razporeditvah.

 2. Pripravite seznam zaposlenih, ki so glede na določila aneksa predmet novih plačnih razredov.

 3. Vnos ročne fiktivnega splita oz. delitve za zaposlene s seznama.

 4. Simulacija preračuna vrst plačila po spremenjenih pravilih, ki VP-je obračunavajo po splitih za mesec 10/21.

 5. Sprememba plačne strukture za prenos v zunanji plačni sistem glede na novo nastavljene vrste plačil, ki se obračunavajo po splitih.

 6. Izvedba preračuna, zaključka in zamrznitve za mesec 11/21.

 7. Prenos podatkov o vrstah plačil s sistema KADRIS 4: RIS v zunanji plačni sistem.

Vrste plačil (VP-ji) - spremenjeni, Vrste plačil (VP-ji) nastavljeni po splitih in se obračunajo po fiksnem obračunu

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno na vrstah plačila (VP-jih) narediti spremembo, da se bodo obračunavali po splitih oz. plačnih razporeditvah ter dodatno nastviti tudi sorazmerni del za obračun ur za vrste plačila redno delo, dodatki in odsotnosti.

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno vnesti ročno delitev oz. split po obdobjih (1.11.21-19.11.21, 20.11.21 - 30.11.21) za zaposlene, ki so glede na določila aneksa predmet novih plačnih razredov.

Po spremenjenih vrstah plačila se o morebitni spremembi plačne strukture za prenos vrst plačil v zunanji plačni sistem dogovorite z našo podporno ekipo.

V sistemu KADRIS 4: RIS je potrebno izvesti naslednje akcije:

 1. Nastavitev vrst plačil (VP- jev), da se bodo obračunavali po spitih oz. plačnih razporeditvah z upoštevanjem sorazmernega dela za obdobja (1.11.21-19.11.21, 20.11.21 - 30.11.21)

 2. Pripravite seznam zaposlenih, ki so glede na določila aneksa predmet novih plačnih razredov.

 3. Vnos ročne fiktivnega splita oz. delitve za zaposlene s seznama.

 4. Simulacija preračuna vrst plačila po spremenjenih pravilih, ki VP-je obračunavajo po splitih za mesec 10/21.

 5. Sprememba plačne strukture za prenos v zunanji plačni sistem glede na novo nastavljene vrste plačil, ki se obračunavajo po splitih.

 6. Izvedba preračuna, zaključka in zamrznitve za mesec 11/21.

 7. Prenos podatkov o vrstah plačil s sistema KADRIS 4: RIS v zunanji plačni sistem.

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: