ss

Kadrovska administracija

Digitalizacija temeljnih kadrovskih podatkov, kot so organizacijska struktura, osebni podatki zaposlenega, podatki o zaposlitvi in razporeditvah, družinski člani, prenehanje zaposlitve ter upravljanje dopustov oz. drugih odsotnosti, v integraciji s plačnim sistemom na skupni platformi prispeva k učinkovitemu upravljanju kadrovskih procesov in zmanjšuje administrativno breme.

Digitalizacija kadrovske evidence omogoča hitro in enostavno dostopanje do informacij o zaposlenih na enem mestu. Vključuje številne funkcionalnosti, kot so pregled razpisov, vpogled v trenutni status zaposlenih, sledljivost razporeditev ter samodejno posodabljanje podatkov. Sistemizacija delovnih mest omogoča učinkovito upravljanje kadrovskih virov, kreiranje novih delovnih mest in prilagajanje organizacijske strukture. Poleg tega se lahko uporabljajo avtomatizirani kriteriji za spremljanje dopusta, evidenca porabe dopusta ter izdelava pravilno oblikovanih odločb. Za varnost in nadzor nad podatki se uporabljajo pravice in zadolžitve v kadrovski evidenci, medtem ko analiza vrzeli delovnih mest in usposobljenosti omogoča izboljšanje organizacije in kadrovske sestave.

Kadrovsko analitična poročila omogočajo pridobivanje dragocenih informacij iz obsežnih podatkov, vključno z atributi zaposlenih. Uporabniki lahko vnašajo neomejeno število podatkov v atribute delavca ter jih analizirajo skupaj z drugimi podatki. Na voljo je generator poročil v vseh aplikacijskih področjih, izvoz hierarhične strukture delavcev in drugih organizacijskih shem v Microsoft Visio ter enostaven uvoz in izvoz podatkov v Microsoft Excel. Grafični prikaz kazalnikov omogoča hitro preverjanje poslovanja, poročila pa je mogoče shraniti v različnih formatih ter jih pregledovati in izvažati prek vseh podjetij v sistemu.

Iskanje in zaposlovanje talentov

Z uporabo digitalnih orodij lahko dosežemo učinkovito, avtomatizirano in transparentno zaposlovanje, ki omogoča izbiro in sledenje kandidatom za delovna mesta na bolj pregleden način.

Rešitev podpira celoten proces zaposlovanja, vključno z ustvarjanjem potrebe po zaposlovanju in odpiranjem natečajev. Omogoča enostavno upravljanje in primerjavo kandidatov glede na ključne informacije, kot so plača, pripravljenost na premestitev, razpoložljivost in delovni status. Vmesnik Analiza prosilcev omogoča primerjavo kandidatov glede na njihove kvalifikacije in izkušnje, kar olajša izbiro najbolj primernih kandidatov za nadaljnje postopke zaposlovanja. Sistem tudi omogoča sledenje razpisom in izpis specifičnih informacij, kot so datum veljavnosti, zapadlost, delovno mesto in število prostih mest.

Rešitev omogoča enostavno upravljanje onboardinga preko razporeditve delavca. Uporabnik izbere ustrezno šifro za pripravništvo ter vnese podatke o mentorju in trajanju pripravništva. Dodatno se vnese poročilo o poteku pripravništva ter informacije o delovnem mestu, članih komisije in seznamih za pregled potekov pripravništev. Rešitev podpira tudi program uvajanja, ki se lahko prilagodi posameznemu delovnemu mestu ali splošnemu programu ob zaposlitvi ali razporeditvi na novo delovno mesto. Poleg tega sistem zagotavlja opomnike pred iztekom poskusne dobe. Rešitev prav tako omogoča upravljanje sistema mentorstva na način, da ima lahko mentoriranec več mentorjev. Mentorstva se razlikujejo glede na dodeljene šifre, kot so glavni mentor, nadzornik, usposabljanje ipd. Vsako mentorstvo se lahko časovno omeji in opremi s koeficientom, ki služi kot podlaga za izplačilo mentorskega dodatka.

Razvoj talentov

Digitalizacija razvoja talentov omogoča kadrovski službi izvajanje aktivnosti, kot so onboarding novih sodelavcev ali organizacijska socializacija, presoja kompetenc, izvajanje rednih letnih razgovorov, izobraževanj, ocenjevanj delovne uspešnosti in nagrajevanj, s čimer podpira strategijo razvoja in vizijo podjetja.

Rešitev omogoča enostavno spremljanje in beleženje usposobljenosti zaposlenih v podjetju. Omogoča sledenje usposobljenosti glede znanja, izkušnje, kompetence in izobraževanja. Uporabniki lahko spremljajo prisotnost, stopnjo, razred in veljavnost usposobljenosti ter izvajajo različne pregledovalne analize. Poleg tega je omogočeno kreiranje usposobljenosti na podlagi podatkov o izobraževanju. Sistem prav tako omogoča sledenje števila ur izobraževanja ter analizo usposobljenosti na ravni posameznikov in oddelkov.

Rešitev omogoča prilagajanje nastavitev glede na zahtevana polja in pravila. Uporabniki imajo možnost določanja področij in vsebine za različne vrste razgovorov ter uporabo obstoječih pravil. Sistem omogoča ustvarjanje različnih tipov razgovorov, kot so razgovori ob nastopu, vprašalniki, ocenjevalni razgovori itd. Za vsak tip razgovora je na voljo ločeno poročilo in obrazec, ki ju je mogoče prilagoditi glede na specifične potrebe podjetja. Poleg tega je omogočeno določanje posebnih navodil za vnos in urejanje podatkov. Uporabniki lahko ustvarjajo in urejajo področja ter prilagajajo stolpce v skladu s svojimi zahtevami. Sistem omogoča kreiranje glave razgovora, določanje ocenjevalca in vodje ter ročno spreminjanje vrednosti. Vsakemu zaposlenemu je na voljo seznam razgovorov, ki omogoča enostaven dostop do podrobnih informacij in urejanje. Rešitev prav tako omogoča pripravo in tiskanje poročil ter uporabo prilagojenih Wordovih obrazcev. Vsako podjetje ima možnost prilagajanja obrazcev in formul glede na svoje specifične potrebe. Poleg tega je mogoče za vodje, ocenjevalce in vnašalce načrtov kadrov ustvariti posebne menije, ki omejujejo dostop do določenih področij in olajšujejo upravljanje procesa.

Digitalno podprt proces upravljanja izobraževanj zagotavlja načrtovanje, sledenje in analizo izobraževanj v skladu s kadrovskimi potrebami. Omogoča enostavno planiranje stroškov izobraževanj glede na področja izobraževanja in organizacijsko strukturo podjetja. Izvaja dodeljevanje delavcev na tečaje glede na zahtevane usposobljenosti in kompetence ter spremlja vsebinsko in finančno realizacijo izobraževanj. Poleg tega omogoča ustvarjanje poročil, analiz in evalvacijo izobraževanj, kar omogoča vpogled v učinkovitost in stroškovno učinkovitost.

Ocenjevanje uspešnosti zaposlenih poteka na podlagi vnaprej določenih kriterijev in pravil. Proces ocenjevanja se izvaja v določenem časovnem obdobju, ki je opredeljeno z začetnim in končnim datumom. Med ocenjevanjem se zaposlenega oceni glede na različne kriterije, kot so doseženi cilji, strokovnost, komunikacija itd. Na podlagi teh ocen se nato določi znesek ali faktor, ki bo vplival na variabilni del plače zaposlenega. Vrednosti parametrov za izplačilo nagrade, pridobljene med ocenjevanjem, se nato prenesejo v plačni sistem v skladu s predhodno nastavljenimi pravili. 

Bistvo napredovanj se nanaša na proces, ki omogoča delavcem, da napredujejo v hierarhični strukturi organizacije ali v plačilnem razredu glede na dosežene rezultate, izkušnje in ocene. Obstajajo različne vrste napredovanj – vertikalno (napredovanjem na višjo pozicijo ali plačilni razred), horizontalno (v okviru iste pozicije) ter funkcionalno, ki se osredotoča na razvoj veščin in kompetenc na trenutni poziciji. Programska rešitev za upravljanje napredovanj omogoča pripravo podatkov, vnos ocen, izračun in posodobitve podatkov, potrditev napredovanj, ustvarjanje novih razporeditev z novimi plačilnimi razredi ter izpise poročil in obrazcev.

Digitalizacija kariernega načrta in nasledstev pomaga pri učinkovitem upravljanju ključnih delovnih mest ter identifikaciji potencialnih naslednikov. Postopek vključuje pripravo kriterijev, definicijo profilov delovnih mest, ugotavljanje ujemanja, ocenjevanje kompetenc ter oblikovanje nabora ključnih kadrov. Učinkovit sistem nasledstev omogoča ohranjanje znanja, identifikacijo talentov, pregled znanj in kompetenc ter vzpostavitev jasnih kriterijev za ključne kadre, kar omogoča boljše upravljanje talentov in zagotavljanje kontinuitete ključnih delovnih mest.

Varnost in zdravje pri delu

S pomočjo zakonsko usklajenih in digitalno podprtih postopkov za izvajanje varnosti in zdravja pri delu delodajalci pridobijo večjo preglednost pri ustvarjanju varnih delovnih razmer na svojih delovnih mestih.

Rešitev za izvedbo usposabljanj zaposlenih omogoča uporabnikom enostavno nastavljanje testnih pol, vnašanje vprašanj in odgovorov ter določanje pravilnih odgovorov. Sistem se prilagaja potrebam organizacije, omogoča sledenje napredka in ocenjevanje znanja zaposlenih ter preprosto tiskanje testnih pol. Ta rešitev zagotavlja učinkovitost, prilagodljivost, sledljivost in enostavnost upravljanja celotnega procesa usposabljanja zaposlenih.

Rešitev omogoča učinkovito planiranje in izvedbo zdravniških pregledov zaposlenih v podjetjih. Postopek vključuje nastavitve evidenc delovnih mest, vnos podatkov o zdravniških pregledih zaposlenih, pregled usposobljenosti, izdelavo napotnic in dokumentov. S pomočjo te rešitve je mogoče spremljati in upravljati zdravniške preglede zaposlenih na organiziran, pregleden način.

Evidenca varovalne opreme je namenjena zagotavljanju pregleda in dokumentiranja varovalne opreme, ki je last podjetja ali organizacije. Rešitev omogoča vodenje evidence potrdil o prejemu ob vstopu ali odhodu, naročil opreme ter potrdil o vračilih. Uporabnikom omogoča enostavno upravljanje filtrov za natančno izbiro želene opreme. S tem lahko izpisujejo poročila samo za določene šifre opreme ali druge kriterije. Poleg tega je mogoče poročila pregledati, natisniti ali pošiljati po e-pošti. Namen rešitve za varovalno opremo je optimizacija sledljivosti, nadzora in evidenčnega upravljanja varovalne opreme v organizaciji. S sistematičnim in preglednim upravljanjem poročil se zagotavlja ustrezna skrb za varnost ter učinkovito upravljanje opreme, s čimer se prispeva k izpolnjevanju varnostnih standardov in zahtev zakonodaje.

Prednosti kadrovsko informacijskega sistema SPIN D365

Integralni del platforme SPIN D365 (ex. Navision) za obračun plač in kadrovski management v tehnološkem okolju Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sistem se enostavno prilagodi potrebam vsakega podjetja in omogoča načrtovanje razporeditve delovnih mest prek več sistemizacij vzporedno, kar omogoča učinkovitejše razporejanje dela in delovne sile.

Povezava z Microsoftovimi pisarniškimi programi in avtomatizirano spajanje dokumentov olajšuje upravljanje s kadrovskimi evidencami, medtem ko integracija z urejevalnikom Microsoft Word omogoča centralizirano spremljanje komunikacije z zaposlenimi in varnostno zaščito podatkov.

Analiza vrzeli med delovnimi mesti in usposobljenostmi delavcev pomaga podjetjem določiti potrebna znanja, veščine in izkušnje za vsako delovno mesto ter načrtovati izboljšanje kompetenc zaposlenih in ustrezno usposabljanje.

SPIN D365: KIS

Želiš izvedeti več?
Prenesi brošuro ali si oglej video.

Želim ponudbo ali predstavitev

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Pišite nam

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: