ss

Obračun plač

Kvaliteten program za obračun plač je zasnovan za računovodske in kadrovske službe, ki si prizadevajo za brezhibno izvajanje obračuna plač in drugih prejemkov za svoje zaposlene. Z uporabo tega programa boste zagotovili brezhiben pretok plačilnih procesov, se poglobili v podrobnosti vseh zakonsko zahtevanih obračunov ter pravočasno izplačevali plače in druge prejemke.

Program v celoti avtomatizira mesečne obračune plač, nadomestil in povračil stroškov, obračune avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, sejnin ipd., periodične obračune (regrese, bonuse, nagrade), izplačila plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov s prilagodljivimi parametri. Omogoča tudi uvoz podatkov iz kadrovske evidence, ki se dopolnjujejo v skladu z zakonskimi spremembami. Sistem zagotavlja logične kontrole podatkov, kalkulacij in simulacije obračunov za testiranje v produkcijskem okolju, ne da bi vplival na realne podatke. Poleg tega omogoča vsebinske kontrole, preverjanje pravilnosti EMŠO in davčnih številk ter lokalizacijske zakonske kontrole. Enostavno izdeluje davčne obračune z nastavljivimi parametri in dnevnimi obračuni. Vključuje vgrajene zakonske kontrole za skladnost z davčnimi pravili, ki se redno posodabljajo zaradi zakonodajnih obveznosti. Logične kontrole podatkov in kalkulacij zagotavljajo natančne obračune dohodkov, hkrati pa sistem omogoča tudi simulacijo obračunov. Samodejno generira poročila in izvozne liste za pregled obračunov ter sledenje davčnim obveznostim.

Rešitev omogoča ročni ali zunanji vnos podatkov o evidenci delovnega časa (odsotnosti in prisotnosti) v tabelo Evidenca dela. Takojšen preračun in izpis se izvedeta za posameznega delavca v celoti. Vsak vnesen podatek je mogoče ročno popraviti, kar omogoča popravke tekočega obračuna. Skupni obračun nato izvede preračun v celoti in pripravi delovne tabele za izpis potrebnih poročil, zakonsko zahtevanih izpisov in obrazcev. Hkrati se na podlagi obračunanega dopusta posodobi tudi stanje dopustov v kadrovski evidenci.

Integracija z vsemi vmesniki na državnem portalu SPOT omogoča avtomatski prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) in potrdil o darovanju krvi (ePODK) ter oddajo zahtevkov (eNDM) za refundacije nadomestil plače za dolgotrajne bolniške odsotnosti in odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi. 

Podatki o bolniških odsotnostih in odsotnostih zaradi darovanja krvi (obrazci eBOL in potrdila ePODK) se s portala SPOT avtomatsko prenesejo in zabeležijo na ustrezne postavke vrednosti plačil, zahtevki za refundacijo nadomestil plače (obrazci eNDM) pa se avtomatsko prenesejo na državni portal SPOT.

Program nato izračuna in uporabi podatke o bolniških odsotnostih ter odobrenih refundacijskih zahtevkih pri obračunu in izplačilu plač.

Izvedi več

Za pripravo plačilnih nalogov in nakazil se uporabljajo XML datoteke. V nastavitvah plač določimo, ali želimo pripraviti običajno datoteko, dve datoteki (množična plačila samo za nakazilo delavcem) ali samo eno datoteko za množična plačila. Nakazilo prostovoljnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja delodajalca se izvede ob izplačilu plače na kasnejši dan v mesecu. Temeljnica za glavno knjigo se pripravi v skladu z nastavitvijo nivoja v breme/dobro konta v kontnem planu. Nastavitve za pripravo temeljnice za knjiženje plač se izvajajo na delovnem razmerju, vrstah plačil, DR-PR matriki, prispevkih, davkih in odhodkih. Hkrati s temeljnico za glavno knjigo se lahko pripravi tudi "zapiralna temeljnica". Plačilne liste se lahko pripravljajo iz obračunskih podatkov (še ne arhiviranih) in tudi iz arhiva, pri čemer je možno pridobiti obračunske liste za več mesecev hkrati (lahko ločeno po mesecih). Plačilne liste, ki so vidne na predogledu, jih lahko natisnemo ali shranimo kot PDF dokumente na ustrezno mesto. Za pošiljanje plačilnih list v obliki PDF po e-pošti se uporablja geslo za zaščito datoteke, v primeru delavcev brez e-naslova pa je omogočen izpis v tiskani obliki in priložitev seznama zaposlenih, ki prejmejo plačilno listo po navadni pošti. Letni dokumenti, kot so dohodnina in letna kuverta, se lahko arhivirajo v digitalni obliki (PDF) v dokumentarnem sistemu.

Sistem omogoča pripravo standardnih in zakonsko zahtevanih poročil za zaposlene in vodstvo podjetja. Za poljubna poročila se uporablja podatkovna OLAP kocka, ki omogoča fleksibilno oblikovanje poročil. Po dogovoru je možno pripraviti poizvedbo SQL za zahtevan nabor podatkov, ki se ga lahko prenese v zunanji sistem. S tem lahko prilagodimo poročila glede na posebne potrebe in zahteve uporabnika.

Program omogoča prilagoditev obračuna drugih prejemkov in skladnost z lokalno zakonodajo. Rešitev tako omogoča izvajanje različnih obračunov, vključno z obračunom regresa, nagrad glede na poslovni rezultat, jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sejnin in drugih nagrad. Ponuja avtomatsko razdelitev uredbenih zneskov, obračun prejemkov izven delovnega razmerja, obračun obvezne prakse - REK-O ter izvoz poročil (praktikanti) v različnih oblikah za uvoz v razna poročanja, kot je DDPO. Poleg tega omogoča tudi obračun sejnin za nadzorni svet in obračun rente.

Outsourcing plač

Najamite strokovno ekipo in učinkovito programsko opremo za celovit obračun plač. Zagotovite si natančnost, strokovno svetovanje in varovanje poslovnih tajnosti. Osredotočite se na svoje osnovno poslovanje, mi pa bomo skrbeli za kompleksnosti obračuna plač.

Za vas pripravimo mesečne obračune plač in prejemkov iz drugih delovnih razmerij ter periodične obračune, kot so regresi, bonusi in nagrade. Prav tako skrbimo za temeljnice za glavno knjigo, nakazila plač, prispevkov in davkov. Obračunamo tudi vse vrste odsotnosti s zajemom podatkov iz zunanjih sistemov za evidentiranje delovnega časa. S portala SPOT samodejno zajamemo eBOL liste in pripravimo ter oddamo eNDM zahtevke za refundacijo plač. Nudimo tudi pripravo različnih poročil, analiz in periodičnih obračunov, ter urejanje obrazcev o izplačanih plačah in drugih izplačilih za pristojne organe.

Prednosti plačnega informacijskega sistema platforme SPIN D365

Integralni del platforme SPIN D365 (ex. Navision) za obračun plač in kadrovski management v tehnološkem okolju Microsoft Dynamics 365 Business Central. Več  kot 30 let tradicije razvoja, skladnosti z zakonodajo in možnostjo lokalizacije. 

Intuitivna postavitev vnosnih mask in logično poimenovani ter pozicionirani zavihki in gumbi.

Pred nastavljeni splošni podatki, ki so organizirani prek katalogov upravnih enot, občin, davčnih uradov in izpostav, območnih enot ZPIZ in ZZZS ter njihovih izpostav in pošt, katalogi naselij in krajevnih skupnosti in vsebujejo katalog prispevkov, davkov, parametrske lestvice za obračun dohodnine, davka na izplačane plače in olajšave.

Zakonski izpisi pokrivajo dokumente, ki jih mora pravna oseba predložiti FURS-u, AJPES-u, ZPIZ-u.

Arhiv omogoča arhiviranje celotnega obračuna, vključno z vhodnimi podatki in rezultati. Zagotavlja sledljivost in dostopnost podatkov za določeno davčno / knjigovodsko leto ali za niz poljubnih obračunskih terminov. Uporabnik ima možnost izpisati obračunski list delavca po mesecih, skupni obračunski list po delavcih, stroškovnih mestih, nosilcih ali podjetju ter dodatna analitska poročila delavca o prihodkih, odhodkih, vrstah plačila in skupinah vrst plačil.

SPIN 365: PIS

Želiš izvedeti več?
Prenesi brošuro ali si oglej video.

Želim ponudbo ali predstavitev

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Pišite nam

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: