PKP 10 ali Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) prinaša za gospodarstvo in javni sektor ukrepe, za katere so potrebne tudi nastavitve v naši aplikaciji KADRIS 4.

1. Ukrep bolniške do 3 dni brez bolniškega lista

Ukrep, ki je bil prvič sprejet v PKP5 in nato še v PKP8, se podaljšuje do 28.2.2022 in predvideva tudi možnost dodatnega podaljšanja s sklepom za največ 3 mesece.

Zaposleni je tako lahko tudi v obdobju od 1.1.2022 do 28.2.2022 (v primeru podaljšanja, pa tudi v podaljšanem obdobju) odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ 1-krat v posameznem koledarskem letu.

Nadomestilo se refundira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60-ih dneh po predložitvi zahteve po povračilu. Zahtevo se vloži v elektronski obliki pri ZZZS, najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa.

Zaposleni pisno ali elektronsko obvesti delodajalca o svoji odsotnosti na prvi dan odsotnosti. Zaposleni v času odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati izven kraja svojega bivanja, saj mu v tem primeru nadomestilo ne pripada.

Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Glede povračila nadomestila plače se uporabijo določbe ZDR-1 in ZZVZZ (do 30 delovnih dni v breme delodajalca od prvega dne dalje).

Pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni je izkoriščena tudi, kadar je koriščena manj kot 3 zaporedne delovne dni (npr. delavec je odsoten 1 dan ali 2 zaporedna dneva).

OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS  

V aplikaciji KADRIS 4: RIS je potrebna nastavitev novega obdobja (1.1.2022 - 28.2.2022) za koriščenje ukrepa izrabe bolniške do 3 dni brez bolniškega lista v formi “Bolniški list”. Nastavitev se izvede v nastavitvah bolniškega lista.

Pogoj za nastavitev novega obdobja koriščenja ukrepa:

 • Verzija aplikacije KADRIS 4: RIS 4612.52, 4654 ali 4754 in 4755, 4760, 4761.
 •  Implementirana forma “Bolniški list”.
 • Nameščena razvojna dopolnitev za kontrolo “enkratnega” koriščenja bolezni do 3 zaporedne dni brez potrdila v koledarskem letu.
 • Nastavljen razlog zadržanja »13. Bolezen – 3 dni« za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021.
 • Nastavljena nova vrste plačila za izračun kontrolnega VP.

2. Ureditev obveščanja o delu na domu

Ukrep, ki ga je poznal že PKP6 in nato ponovno PKP8, je podaljšan in velja tudi v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Delodajalec mora pred začetkom dela delavca na domu, poslati Inšpektoratu RS za delo:

 • Podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja).
 • Podatke delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu).
 • Morebitno tveganje za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo vložijo elektronsko, preko portala SPOT.

3. Podaljšana izraba letnega dopusta za javne uslužbence → zdravstvene delavce

Delavec ima v primerih iz 54. člena ZIUPOPDVE / PKP7 (javni uslužbenci / zdravstveni delavci) in 4. odstavka 162. člena ZDR-1 (odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka), pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1.4.2022.

Delavec, ki niti dopusta v trajanju najmanj dveh tednov, ni mogel izrabiti v rokih, ki jih določa ZDR-1, zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ima pravico izrabiti letni dopust za leto 2021 do 31.12.2022.

OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS  

 • V aplikaciji KADRIS 4: RIS je potrebna nastavitev novega dodatnega števca, v katerega se zapiše evidenčno število preostalih dni predlanskega dopusta.
 • Predlanski dopust (iz leta 2020) se ročno prišteje lanskemu dopustu (iz leta 2021) v menijski izbiri “Izravnave”.

Pogoj za preverjanje stanja predlanskega dopusta:

 • Izdela se dodatni seznam, s katerim se lahko preverja stanje predlanskega dopusta znotraj funkcionalnosti “Poročila in seznami”.
 • Izdela se programska funkcija, ki preveri ali je porabljen predlanski dopust do 1.4.2022 izrabljen (do višine lanskega dopusta). Vrednost porabljenega predlanskega dopusta se preverja v dodatnem evidenčnem števcu.

4. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Za plačno podskupino E1 - Zdravniki in zobozdravniki se omogoči začasen dvig plačnega razreda za 6 plačnih razredov - s 57. na 63. plačni razred.

V KADRIS 4: KIS je potrebna nastavitev oz. ureditev plačnih razredov v sistemizaciji za delovna mesta v navedeni plačni podskupini.

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: