Nova Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24.12.2021) vsebuje spremenjene vire financiranja, ki so izhodišče za ustrezno:

 • pripravo kadrovskega načrta,
 • pripravo ISPAP datotek,
 • izpis obrazca Spremljanje kadrov – obrazec 3 (za bolnice),
 • poročanje o obračunavanju plač.

Poročanje po novih virih financiranja in kreiranje novih zaposlitev velja od 1. aprila 2022 dalje, zato je potrebno nove razporeditve urediti s 1. marcev 2022. 

 • Uporabniki proračuna prvič pošljejo podatke o stanju števila zaposlenih v skladu s tem pravilnikom na dan 1. aprila 2022.
 • Uporabniki prvič pošljejo podatke pod šifro Z629 za marec 2022.

Novi viri financiranja so:

 1. državni proračun,
 2. proračun občin,
 3. ZZZS in ZPIZ,
 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek),
 5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu,
 6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe,
 7. sredstva prejetih donacij,
 8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
 9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej,
 10. sredstva iz sistema javnih del,
 11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

1. Glede na določila nove Uredbe je potrebno v sistemu KADRIS 4: KIS – Kadrovska evidenca urediti:

 • nov in posodobljen šifrant virov financiranja,
 • vire na delovnem mestu oz. na razporeditvi, kar pomeni kreiranje novih razporeditev za zaposlene.

Nov šifrant virov financiranja prejmete z novo verzijo, dopolnitev bo vključena v verzijo NF15, ki bo izdana februarja 2022. Z novo verzijo se stari viri financiranja na dan 31.12.2021 avtomatsko zaključijo in kreirajo novi z novimi šiframi na dan 1.1.2022. Nove šifre virov financiranja v aplikaciji KADRIS 4 se začnejo s 101 in končajo s 111.

Primer do 31.12.2021

Šifra vira: 1

Naziv vira: Državni proračun

Državna šifra vira financiranja: Z621 (opcijsko)

Primer po 1.1.2022

Šifra vira: 101

Naziv vira: Državni proračun

Državna šifra vira financiranja: Z621 (obvezno)

Šifra vira za poročanje: 1 (obvezno)

V primeru, da podatke o virih financiranja vzdržujete na delovnem mestu, je po namestitvi verzije NF15 potrebno urediti vire financiranja z novimi vrednostmi po novem šifrantu. Prav tako je potrebno urediti vire financiranja na razporeditvi. Vsi zaposleni morajo dobiti novo razporeditev z novimi podatki o viru po novem šifrantu.

2. Glede na določila nove Uredbe je potrebno urediti podatke za nov vir financiranja tudi v plačnem delu sistema KADRIS 4: PIS.

S pravilnim delovanjem si boste zagotovili tudi pravilno poročanje o obračunavanju plač pristojnim organom ali subjektom.

Dodatne informacije na: podpora@cetrtapot.si ali 04 280 66 22.

Želim več informacij o tem

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti.

Dodatne informacije

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: