Splošni pogoji poslovanja

Pravne informacije

Splošno

Za dobave blaga in materiala, izvedbe storitev (v nadaljevanju »blago«), ponudbe in druge storitve družbe ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj in z njo povezanih družb (v nadaljevanju »prodajalec« ali »dajalec licence«), ki so opravljene za pravne in fizične osebe (v nadaljevanju »kupec«, »naročnik« ali »pridobitelj licence«), skladno s 527. členom Zakona o gospodarskih družbah (1) veljajo predmetni splošni pogoji poslovanja, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Ponudbe prodajalca in naročila kupca so neobvezujoči, dokler niso sprejeti. Ti splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem njihove potrditve. Predmetni splošni pogoji poslovanja veljajo za sisteme KADRIS 4, SPIN D365, BURDIAN in e-KARTA (v nadaljevanju »sistem«).

Omejitev pooblastil

Zaposleni, prodajni zastopniki in pogodbeni posredniki prodajalca niso pooblaščeni, da se ustno dogovarjajo drugače, kot je navedeno v teh pisnih pogojih ali prodajalčevih ponudbah. Dogovori veljajo samo v pisni obliki in zgolj ustne izjave prodajalčevih zastopnikov za prodajalca niso pravno zavezujoče, razen če so ti za sklepanje dogovorov izrecno pisno pooblaščeni.

Dokumentacija

Ponudbena dokumentacija ostaja v lasti prodajalca ter se brez prodajalčevega predhodnega pisnega soglasja ne sme razmnoževati ali posredovati tretjim osebam. Ponudbena dokumentacija je zaščitena po avtorskem pravu države Slovenije in EU. Kupec (v nadaljevanju so enako kot kupec obravnavani tudi prejemnik dokumentacije in fizična ali pravna oseba, ki se pogaja ali dobi ponudbo prodajalca ali odda prodajalcu naročilo, ne glede na to, ali je v nadaljevanju posel s prodajalcem sklenjen) je dolžan na pisno zahtevo prodajalca nemudoma vrniti celotno dokumentacijo v oprijemljivi obliki, kar med drugim vključuje vso dokumentacijo, prospekte, računalniške programe, zapiske, prototipe, modele, naprave in njihove kopije, tako v elektronski kot materializirani obliki, ki jih prejme od prodajalca, če ne pride do izstavitve naročila ali realizacije naročila na podlagi določil teh splošnih prodajnih pogojev, oziroma mora dokumentacijo vrniti ne glede na prejšnja določila na zahtevo prodajalca. Vsa tehnična dokumentacija, ki jo posreduje prodajalec ali je navedena v katalogih prodajalca ali je med pogajanji za sklenitev pogodbe posredovana kupcu, predstavlja zgolj in samo tehnične karakteristike in lastnosti izdelkov prodajalca ter ne pomeni nobenega jamstva v pravnem pomenu, razen če je določeno drugače.

Naročanje in potrjevanje naročil

Vsa naročila, kar vključuje tudi naročnikove zahteve oziroma povpraševanja po izdaji ponudbe ter naročnikove ponudbe (v nadaljevanju »naročila« ali »pogodbe«), se prodajalcu posredujejo v pisni obliki.

Šteje se, da je naročilo izdano v pisni obliki, če je posredovano prodajalcu po pošti, v elektronski obliki ali po faksu. Kupec mora naročilo oziroma povpraševanje jasno in nedvoumno definirati z vsemi potrebnimi podatki, in sicer zgolj in samo o artiklu, količini in želeni lokaciji dobave, sicer ima prodajalec pravico naročilo zavrniti. Vse ostale karakteristike naročila, kot je cena, so prepuščene prodajalcu. Prodajalec na podlagi povpraševanja kupcu oziroma naročniku posreduje pisno ponudbo in/ali pogodbo, ki jo mora ta nedvoumno potrditi. Ponudba je veljavna in zavezujoča za prodajalca 30 dni, razen če se s kupcem dogovorita drugače.

Dobavni rok

Splošni dobavni rok za dobavo blaga je 60–90 dni od dne, ko kupec potrdi prejeto ponudbo oziroma po dogovoru s kupcem. V primeru večjih in zahtevnejših postavitev informacijskega sistema s strani prodajalca in njegovih povezanih družb si prodajalec pridržuje pravico do podaljšanja roka ter novi rok uskladi s kupcem.

Cene

Prodajalec oblikuje cene blaga glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. Prodajalec kupcu predloži cenik oz. ponudbo skladno s povpraševanjem in si pridržuje pravico do popustov in spremembe cene, dokler kupec ponudbe ne potrdi. Vse cene na ceniku in ponudbah so v valuti evro (EUR). Za opravljene storitve izven rednega delovnega časa prodajalca si le-ta pridržuje pravico, da se urne postavke povečajo za 30 %, za storitve ob sobotah, nedeljah in praznikih pa za dodatnih 70 %. Prodajalec zagotavlja telefonsko podporo naročniku na službeni telefonski številki ali po elektronski pošti, pri čemer se vsak zahtevek za pomoč vrednoti minimalno v trajanju 30 minut. Vsaka nadaljnja minuta nad prvih 30 minut se obračuna intervalno 30 minut. Prej navedeno štetje časa velja tudi za reševanje zahtevkov.

V primeru, da uporabnik informacijskega sistema podjetja ČETRTA POT, d.o.o., Kranj nima sklenjene veljavne pogodbe o poslovnem sodelovanju, katera opredeljuje izvajanje in zagotavljanje programske podpore uporabnikom, se ura programske podpore obračuna po ceni 250,00 EUR brez DDV.

Plačilni pogoji

Kupec je zavezan poravnati kupnino v 8 dneh po dobavi ali montaži blaga. Če kupec kupi več sklopov programske opreme (programske sklope prodajalec deli na kadrovski sistem, registracijski sistem in plačni sistem), se kupnina obračuna po posameznih sklopih. Ko je kupcu predan posamezni sklop v testno okolje ali v testiranje, prodajalec obračuna 70 % celotne cene, ki jo mora kupec poravnati v roku 30 dni. Po predaji posameznega sklopa v produkcijsko okolje mora v roku 30 dni kupec poravnati preostali del kupnine. Kupec in prodajalec se lahko dogovorita za posebne plačilne pogoje.

Prodajalec si pridržuje pravico začeti obračunavati pogodbeno vrednost vzdrževanja od prvega dne v mesecu ob prehodu sistema ali razširitve v produkcijsko uporabo, razen če se kupec in prodajalec dogovorita drugače.

Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljenim blagom do poravnave celotne kupnine po ponudbi oziroma pogodbi in do poravnave vseh zapadlih in nezapadlih terjatev, ki izhajajo iz poslovnega odnosa s kupcem oziroma naročnikom. Če prodajalec z naročnikom posluje prek tekočega računa, si pridržuje lastninsko pravico do poplačila vseh odprtih postavk iz računa. Ob zamudi pri plačilu ali drugih bistvenih kršitvah pogodbe oziroma ponudbe s strani kupca, zadevajoč pomembnejši del obveznosti kupca, ima prodajalec pravico začasno zadržati blago in izvajanje storitev. Izvajanje te pravice ne predstavlja odstopa do pogodbe, razen če je to izrecno pisno izjavljeno.

Kakovost blaga in storitev

Kakovost blaga bosta prodajalec in kupec ugotavljala na podlagi meril za kakovost proizvodov. Prodajalec jamči kupcu, da blago pri dobavi ustreza na ta dan veljavnim tehničnim normam in je brez pomanjkljivosti, nastalih zaradi izvedbe, ki ne ustreza specifikaciji, neprimernega materiala ali kakovosti blaga. Skladnost blaga s tehnično dokumentacijo se dokazuje z ustreznimi dokumenti. Blago, ki mora zadostiti zahtevam glede varnosti in zaščite zdravja in okolja in zanj veljajo evropske direktive, mora biti označeno z oznako CE.

Kupec z verifikacijo sistema potrdi pravilnost nastavitev delovanja sistema pred prvo produkcijsko uporabo. Hkrati s tem kupec prevzame odgovornost za pravilno delovanje sistema.

Reklamacije, zastaranje reklamacij, garancija

Očitne pomanjkljivosti je treba prodajalcu javiti pisno takoj oziroma ne pozneje kot v osmih dneh po prejemu blaga. Če tega obvestila prodajalec ne prejme, so vse reklamacije v zvezi s tovrstnimi pomanjkljivostmi izključene. V ostalih primerih veljajo zakonsko določene dolžnosti pregleda kupljenega blaga in opominjanja. Zastaralni rok za reklamacije začne teči z datumom montaže oziroma prevzema v uporabo in znaša za vse blago (nove, rezervne in servisne dele) 12 mesecev. Pri pomanjkljivem blagu se po presoji prodajalca v primernem roku odpravijo nepravilnosti ali pa prodajalec blago zamenja. Če odprava pomanjkljivosti ali nadomestna dobava ne uspe ali  je zavrnjena ali prestavljena za nerazumno dolgo obdobje, lahko kupec zahteva odškodnino,  znižanje cene ali razveljavitev pogodbe. Zamenjani in/ali vrnjeni deli preidejo v last prodajalca. Prodajalec ne jamči za pomanjkljivosti, nastale zaradi običajne obrabe ali izrabe, nepravilne uporabe, nezadostne zavarovanosti ali uporabe napačne opreme in pomanjkljivosti, pri katerih je izključeno jamstvo. Prodajalec ni odgovoren za reklamacijske in jamčevalne zahtevke, če ti zahtevki temeljijo na napakah, ki izvirajo iz nepravilne ali neustrezne uporabe blaga, nepravilne montaže blaga, naključja, nenamenske ali malomarne uporabe, neustreznega vzdrževanja, neprimerne druge opreme, v katero je blago vgrajeno ali vezano, napačnih konstrukcijskih rešitev kupca, neustrezne lokacije uporabe ali iz kemičnih, električnih oziroma elektronskih vplivov na blago. Preverjanje ustreznosti naprav, ki jih prodajalec ne dobavlja, glede na namen in način uporabe, ki prodajalcu praviloma nista znana, ni obveznost prodajalca, zato v zvezi s tem zavrača vsakršno odgovornost. Prav tako prodajalec ne jamči za nebistvena odstopanja od dogovorjene kakovosti ob minimalnem vplivu na uporabnost blaga. Če kupec ali tretja oseba sam izvaja spremembe ali popravila na blagu prodajalca (blago lahko med drugim vključuje naprave oziroma izdelke prodajalca, dele naprav oziroma izdelkov prodajalca in naprave, vgrajene s strani prodajalca), je prodajalec prost odgovornosti. Prodajalec jamči za popravila in rezervne dele v enakem obsegu kot za prvotni predmet dobave, vendar samo znotraj garancijskega roka za slednjega. Kupec se zavezuje v primeru pogojnega prevzema blaga in reklamacije ravnati z blagom skladno s splošnim pravnim načelom dobrega gospodarja. Ob reklamaciji je kupec dolžan prodajalcu na njegovo zahtevo omogočiti pregled reklamiranega blaga, prevzem blaga in pregled dokaznih dokumentov. Do prevzema reklamiranega blaga kupec v celoti nosi tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja stvari. Garancijska doba za kupljeno strojno opremo je načeloma 12 oziroma 24 mesecev od prevzema v uporabo ali podpisa prevzemnega zapisnika, le za ID-medije znaša 30 dni od prevzema oziroma začetka uporabe.

Zaupne informacije

Zaupne informacije, ki se izmenjujejo med prodajalcem in kupcem, med drugim obsegajo finančne podatke, poslovne načrte in strategije, poslovne operacije in sisteme, trgovske skrivnosti ter informacije v zvezi s prodajnimi zastopniki, zaposlenimi, strankami in prodajalci ali tehnologijo dobavitelja, kot so na primer sistemi, odkritja, inovacije, izboljšave, raziskave, razvoj, know-how, modeli, specifikacije produkta, programska oprema, kode, sheme, osnutki, prototipi, naprave, strojna oprema, tehnična dokumentacija in proizvodni procesi. Prodajalec je upravičen posredovati podatke o kupcu tretjim osebam za potrebe svoje promocije in če to zahteva področna zakonodaja, posebej pa je prodajalec upravičen podatke o kupcu uporabljati in posredovati zavarovalnicam, bankam in drugim finančnim organizacijam.

Varovanje zaupnih in drugih podatkov

Zaupnih in drugih informacij o sklenitvi poslovnega sodelovanja, prejetih v času pogajanj s prodajalcem, brez predhodnega prodajalčevega pisnega soglasja kupec ne sme razkriti nobeni fizični ali pravni osebi, jih razširjati ali objaviti, razen svojim zaposlenim, ki so zavezani ravnati skladno s temi določili, prav tako kupec ne sme uporabljati zaupnih informacij za noben drug namen. Kupec soglaša, da bo pri preprečevanju kakršnih koli nepooblaščenih razkritij zaupnih informacij ravnal z razumno mero skrbnosti, v nobenem primeru pa ne z manjšo mero skrbnosti, kot jo uporablja pri varovanju svojih najbolj zaupnih informacij.

Pogodbena kazen

Kupec ni upravičen do pogodbene kazni za primer zamude ali nepravilne izpolnitve obveznosti s strani prodajalca, razen če je s pogodbo določeno drugače.

Ob ugotovljeni kršitvi s strani pridobitelja licence, nanašajoče se na kršitev uporabe licenc in njenih omejitev, je pridobitelj licence dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer za vsako kršitev v višini trikratnika cene programskega modula po ceniku.

Odgovornost dajalca licence za morebitno nastalo škodo ne more oziroma ne sme presegati licenčnine in hkrati ne sme presegati 10 % skupne vrednosti projekta, ki je bila s strani pridobitelja licence plačana dajalcu licence za uporabo programske opreme.

Dajalec licence v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, nastalo iz razlogov na strani stranke, do katere je prišlo zaradi nepravilne uporabe programske opreme, naključnih poškodb, višje sile, ipd.

Sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju (Pogodba o vzdrževanju ali najemu)

Kupec in prodajalec lahko na podlagi izkazanega interesa skleneta vzdrževalno ali najemno pogodbo za sistem, zgolj za strojno in programsko opremo, katere proizvajalec je podjetje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj. Poleg vseh zapisanih določil v splošnih pogojih poslovanja za tako pogodbo veljajo tudi posebni pogoji vzdrževanja oziroma najema sistema.

Uporaba licence in omejitve

Z izdanim naročilom in s potrjeno ponudbo ima naročnik možnost nakupa ali najema programske in strojne opreme. S plačilom potrjene ponudbe pridobitelju licence pripada enoletna nemotena uporaba licenčne programske opreme in možnost nadgradnje na novejšo verzijo. Po preteku enega leta je pridobitelj licence dolžan skleniti vzdrževalno pogodbo. V nasprotnem primeru nadgradnje na novejše verzije niso možne, saj licenca ni vzdrževana in je primoran od izdajatelja licence pridobiti novo ponudbo za uporabo licenčne programske opreme.

V primeru, da pridobitelj licence izdajatelju licence ne omogoči nadgradnje sistema enkrat letno, izdajalec licence ne odgovarja za nezmožnost namestitve programskih dopolnitev zaradi sprememb zakonodaje.

Ob sklenitvi najemne pogodbe za sistem uporabniku pripadajo redne posodobitve programske opreme.

Sklenjena pogodba omogoča pridobitelju licence zgolj pravico do uporabe licenčne programske opreme, ne pa ekskluzivnih ali prenosljivih pravic. Za preprečevanje morebitnega neupoštevanja licenčnih pogojev si dajalec licence pridržuje pravico do vpogleda v sistem dvakrat letno, in sicer v obdobju 1. 1. do 30. 6. in 1. 7. do 31. 12. v tekočem letu.

Dajalec licence je izključni lastnik licenčne programske opreme, kot tudi vseh oblikovalnih in pripravljalnih del, ki predstavljajo osnovo za izdelavo programske opreme dajalca licence. Dajalec licence ostaja izključni lastnik licenčne programske opreme tudi po podpisu pogodbe med pridobiteljem licence in dajalcem licence. Pridobitelju licence je onemogočeno postati izključni lastnik licenčne programske opreme, kar pomeni, da mu je onemogočeno tudi trženje licenčne programske opreme.

Pridobitelj licence pridobi licenco zgolj in samo za lastne potrebe. Licence ne sme prenesti na drugo pravno ali fizično osebo niti v primeru plačila niti brezplačno. Teritorialni prenos ni dovoljen, kar velja za ozemlje Republike Slovenije in izven nje.

Pridobitelj licence je dolžan na zahtevo dajalca licence v osmih (8) delovnih dneh predložiti listino, iz katere je razvidno plačilo in uporaba licenčne programske opreme.

Vzdrževanje in podpora licence je vključena v mesečni pavšal vzdrževalnine, dogovorjen med pogodbenima strankama.

V primeru kršitve je dajalec licence upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Reševanje sporov, sodna pristojnost in veljavno pravo

Morebitne spore bosta kupec in prodajalec reševala sporazumno in v duhu dobrih poslovnih odnosov.

Če kupec in prodajalec sporov ne moreta rešiti po mirni poti, je za to pristojno sodišče v Kranju, razen če je s pogodbo določeno drugače.

Objava pogojev

Ti splošni pogoji poslovanja so veljavni in obvezujoči, ko jih potrdi vodstvo podjetja ČETRTA POT, in so objavljeni na spletni strani www.cetrtapot.si. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja. Vsakokratno popravljene oziroma dopolnjene splošne pogoje poslovanja objavi na navedenem internetnem naslovu.

ČETRTA POT bo vsako spremembo politike zasebnosti javno objavila na tej spletni strani.

Zadnja sprememba: 17. 5. 2023

Opombe:

(1) Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21.