Politika zasebnosti

Informacije o varstvu osebnih podatkov

V tej politiki zasebnosti podjetje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, naročnikom, uporabnikom storitev, kupcem in drugim pravnim in fizičnim osebam, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: »uporabniki«), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov št. 2016/679 (v nadaljevanju »Splošna uredba«) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju zakon).

Določene informacije in podrobnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja, so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih poslovanja, in prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oz. storitev.

Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oz. poslovni subjekti in za fizične osebe.

 

Informacije o upravljavcu

Razen če v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov ČETRTA POT, d.o.o., Kranj.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju ČETRTA POT je dosegljiva pisno na naslovu: ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Planina 3, 4000 Kranj oziroma po elektronski pošti na naslovu dpo@cetrtapot.si.

 

Vrste podatkov

Osebni podatek predstavlja informacijo, ki identificira določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, kadar ga je možno neposredno ali posredno določiti preko različnih identifikatorjev.

Upravljalec skladno z zakonskimi opredeljenimi nameni, zbira naslednje osebne podatke:

 • podatke o uporabniku (osebno ime, naziv, delovno mesto),

 • kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljalcem (elektronski naslov, telefonska številka, poštne ali elektronske komunikacije),

 • podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira ali sponzorira ČETRTA POT, d.o.o., Kranj (podatek o dogodku, katerega se je udeležil udeleženec, datum dogodka, osebno ime udeleženca, elektronski naslov udeleženca, pozicijo v podjetju, podjetje, iz katerega prihaja udeleženec in število zaposlenih v podjetju ali organizaciji).

 

Podlage za obdelavo in nameni

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj bo obdelovalo vaše osebne podatke skladno s naslednjimi pravnimi podlagami:

 • soglasje oziroma privolitev,

 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljalca,

 • na podlagi zakonitega interesa in

 • izpolnjevanje pogodbenih obveznost

Osebne podatke se bo obdelovalo zgolj za namene, za katere jih je pridobilo in jih ne bo obdelovalo za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili izbrani. ČETRTA POT, d.o.o., Kranj zbira zgolj osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

 

Pogodba

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj zbrane podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij z uporabniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. Pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe bodo obdelani samo tisti osebni podatki, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj pri zagotavljanju posameznih storitev obdeluje osebne podatke za namene, opredeljene v pogodbah ali splošnih oziroma posebnih pogojih za pogodbeno razmerje oz. storitev. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo ČETRTA POT, d.o.o., Kranj glede na potrebe ustrezno posodobila to politiko ali spremenila obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenila ali sprejela nove pogoje.

 

Zakon in Splošna uredba GDPR

Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za sklepanje in izvajanje pogodbe, ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom in Splošno uredbo GDPR.

Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v pogodbah ali splošnih oziroma posebnih pogojih za pogodbeno razmerje oz. storitev.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi na podlagi zakonitega poslovnega interesa podjetja oz. tretjih oseb in za namene, opredeljene v tej politiki ali pogodbi oziroma pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa ČETRTA POT, d.o.o., Kranj upošteva morebitne učinke (tako pozitivne kot negativne), ki jih ima lahko takšna obdelava na uporabnike in pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes ČETRTE POTI, d.o.o., Kranj ne prevlada samodejno nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. ČETRTA POT, d.o.o., Kranj ne obdeluje podatkov v primerih, v katerih interesi uporabnika prevladajo nad interesi ČETRTE POTI, d.o.o., Kranj, če za obdelavo nima soglasja uporabnika ali podjetju tega ne nalagajo predpisi oziroma obdelava ni dovoljena na podlagi zakona.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

 

Soglasje

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdelovala osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja ČETRTA POT, d.o.o., Kranj skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. ČETRTA POT, d.o.o., Kranj osebne podatke med obdelavo skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko ČETRTA POT, d.o.o., Kranj obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih pridobi o uporabniku oz. so navedeni v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik poda ob sklepanju in izvajanju pogodbenih razmerij (med drugim podatke iz vlog, pogodb, vprašalnikov, anket, spletnih obrazcev in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah, produktih in napravah).

Osebno prilagojene ponudbe obsegajo tako splošne ponudbe, ki jih ČETRTA POT, d.o.o., Kranj uporabnikom posreduje, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, kot tudi ponudbe, oblikovane posebej za uporabnika. Pri avtomatiziranem sprejemu odločitev ČETRTA POT ne izvaja profiliranja.

Na podlagi soglasja lahko ČETRTA POT, d.o.o., Kranj uporabniku posreduje informacije in ponudbe prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, v katerem je podano soglasje.

S podelitvijo soglasja ima lahko ČETRTA POT, d.o.o., izvaja analize z namenom trženja, ki se uporabljajo za razvoj storitev in neposrednega trženja blaga in storitev uporabnikom in partnerjem podjetja z namenom obveščanja o storitvah oz. produktih in novostih oz. organizaciji dogodkov ter da uporabnikom ponuja storitve in druge oblike e-oglaševanja.

Povratne informacije uporabnikov so potrebne in so v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Z namenom pridobitve najbolj relevantnih informacij uporabnikov o zadovoljstvu storitev. ČETRTA POT, d.o.o., Kranj ima možnost skladno s privolitvijo soglasja poslati vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika oz. k podaji povratnih informacij in mnenj o storitvah in ponudbah podjetja ČETRTA POT, d.o.o., Kranj.

 

Preklic soglasja

Preklic soglasja lahko uporabniki podajo kadarkoli pisno na naslov:

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, osebno z oddajo pisne vloge na sedežu podjetja ČETRTA POT, d.o.o., Kranj ali z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov dpo@cetrtapot.si.

V primerih, v katerih se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih ali informacijskih storitev in je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja ČETRTA POT, d.o.o., Kranj preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih preneha obdelovati za namene, katerih podlaga je bilo soglasje.

 

Možnost ugovora

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Podjetje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj bo v tem primeru, kolikor je to možno in če razlogi in interesi podjetja ne prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, prenehalo obdelovati podatke za te namene. Ugovor lahko uporabnik poda tako, da na ČETRTO POT, d.o.o., Kranj posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-poštni naslov info@cetrtapot.si ali poštni naslov: ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, ali pa zahtevo v pisni obliki odda na sedežu ČETRTE POTI.

 

Iznos v tretje države

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev lahko pride do obdelave osebnih podatkov. ČETRTA POT, d.o.o., Kranj to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pri določenih storitvah se osebni podatki uporabnikov zaradi narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (npr. klici, komunikacija z uporabniki v tretjih državah, uporaba spletnih storitev iz tretjih držav ipd.).

 

Pravice posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo s svojimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj;

 • popravek podatkov v primerih, ko uporabnik meni, da osebni podatki, ki jih obdeluje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj niso pravilni;

 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da ČETRTA POT, d.o.o., Kranj preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja;

 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali podjetju ČETRTA POT, d.o.o., Kranj ali zahtevajo umik soglasja k uporabi svojih osebnih podatkov, če se obdelava izvaja na podlagi soglasja. Če uporabnik umakne svoje soglasje, to ne vpliva na zakonitost uporabe in obdelave uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi uporabnikovega soglasja pred dnem, ko umakne svoje soglasje;

 • kliknejo povezavo za odjavo, ki je na dnu tržnega e-poštnega sporočila, ki ga uporabniku pošlje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj v obliki e-novic in sledijo navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo, s katerim uporabnik zahteva prenehanje prejemanja tržnih sporočil.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na podjetje ČETRTA POT, d.o.o., Kranj posredujejo zahtevek v pisni obliki, in sicer na e-naslov: dpo@cetrtapot.si ali na poštni naslov: ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, ali ga oddajo v pisni obliki na sedežu podjetja ČETRTA POT.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki sporočijo pisno ali s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem navedejo popravljene podatke.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj zagotovi uporabniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtevkov, praviloma v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da ČETRTA POT, d.o.o., Kranj pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri ČETRTI POTI. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, Planina 3, 4000 Kranj, ali na e-naslov dpo@cetrtapot.si oziroma jo v pisni obliki odda na sedežu podjetja ČETRTA POT, d.o.o., Kranj.

Če uporabnik meni, da ČETRTA POT, d.o.o., Kranj krši njegove pravice ali predpise o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 78, e-poštni naslov: gp.ip@ip-rs-si).

 

Končne določbe

Poleg te politike zasebnosti urejajo obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov Splošno uredbo.

V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

ČETRTA POT bo vsako spremembo politike zasebnosti javno objavila na tej spletni strani.

Zadnja sprememba: 19. 6. 2023