ss

Kadrovska administracija

Digitalizacija temeljnih kadrovskih podatkov o zaposlenih in organizacijski strukturi podjetja avtomatizira kadrovske procese in skrajša čas za administrativne naloge.

Ponuja popoln pregled nad kadrovskimi podatki in dokumenti zaposlenih ali oseb v kakršnem koli delovnem razmerju na enem mestu. Rešitev poenostavi vse administrativne procese, saj lahko avtomatsko izračuna delovne dobe in letne dopuste, enostavno kreira nove dokumente, na katerih samodejno izpolni dinamična polja in jih elektronsko podpisuje. Kadrovska služba lahko vse aktivnosti načrtuje in vodi v dinamičnem koledarju opravil z e-poštnimi opomniki, časovna premica pa ji omogoča simuliranje preteklih ali prihodnjih dogodkov. Vsebuje tudi podatke o organizacijski/h strukturi/ah, delovnih mestih, razporeditvah ipd. Izdelava poročil je enostavna, podatki se lahko preko vmesnikov izvozijo v program za obračun plač ali dodatno urejajo preko funkcionalnosti interaktivni izpis. 

Iskanje in zaposlovanje talentov

Digitalizacija zaposlitvenega lijaka od iskanja, selekcije, zaposlitve in avtomatske prijave / odjave kadrov v obvezna socialna zavarovanja pospeši procese kadrovanja in gradi bazo kandidatov za nova zaposlovanja.

Digitalno podprt zaposlitveni lijak – od razpisa za delovno mesto do zaposlitve – pospeši proces iskanja in zaposlovanja novih kadrov, saj omogoča pripravo in objavo razpisanega delovnega mesta po vnaprej določenih zaposlitvenih kriterijih. Rešitev omogoča avtomatski prepis podatkov iz prijavnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani podjetja in zaposlitvenih portalih, za nadaljnjo obravnavo, organizacijo razgovorov, selekcijo in izbiro kandidatov. Pregled nad viri prijav in vpogled v bazo preteklih prijav omogočata strateško načrtovanje in lažje iskanje novih kadrov.

Zakonsko obvezna zavarovanja zaposlenih ali pogodbenih partnerjev se lahko avtomatsko uredijo preko istoimenskega vmesnika na državnem portalu SPOT. Rešitev omogoča oddaje M-1 in M-2 obrazcev (prijave in odjave zaposlenih v zdravstvena in socialna zavarovanja), M-3 obrazcev (posredovanje sprememb podatkov o zavarovancih) ter M-12 obrazcev (prijave v zavarovanja za primere poškodb pri delu in poklicnih bolezni) na državni portal SPOT in od tam naprej do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Možna je tudi masovna prijava in odjava podatkov, ko podjetje spremeni pravnoorganizacijski status, preide na krajši delovni čas, mora urediti čakanje na delo ali množično odpustiti oz. zaposliti nove kadre. 

Razvoj talentov

Digitalizacija razvoja talentov podpira strategijo razvoja in vizijo podjetja in s tem pomaga kadrovski službi pri izvajanju za to potrebnih aktivnosti – ocenjevanje kompetenc, izobraževanje, usposabljanje, napredovanja in nagrajevanja.

Dobro voden letni razgovor je osnova za ocenjevanje delovne uspešnosti, načrtovanje razvoja kadrov, uskladitev pričakovanj in ciljev ter oblikovanje karierne poti zaposlenih. Digitalno in vsebinsko podprta rešitev omogoča strukturiran pogovor o preteklem delu zaposlenega, pridobivanje povratne informacije o delu, analizo posameznikovega počutja, timske dinamike in zadovoljstva z nadrejenimi ter zbiranje predlogov za uvajanje izboljšav. Ocena dela zaposlenega, ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega omogočajo določitev ciljev in nalog za naprej.   

Izvedi več

Izboljšana učinkovitost zaposlenih s pomočjo presoje kompetenc spodbuja njihov potencial in zniža tveganja ob menjavi ali izgubi ključnih talentov. Rešitev je oblikovana na podlagi procesa za presojo kompetenc glede na zahteve delovnih mest. Vključuje pripravo kompetenčnega modela (vrste kompetenc in stopnje za ocenjevanje) in profila (stopnje zahtevnosti delovnega mesta), nastavitev procesa za izvedbo ocenjevanja, zapis ocene, dialog o rezultatih in poročila. Modul se uporablja v sklopu rednih letnih razgovorov ali samostojno, pri selekciji kadrov, napredovanjih in nagrajevanjih, načrtovanju izobraževanj, ciljnem vodenju in planiranju nasledstev.

Izvedi več

Ciljno vodenje, ki kot merilo uspešnosti postavlja doseganje rezultatov, učinkovito pospešuje proces razvoja kadrov. Programska rešitev omogoča načrtovanje ciljev in aktivnosti za dosego ciljev po skupinah ali individualno. Vodje lahko spremljajo načrtovane aktivnosti (naloge in roke izvedbe) in ocenjujejo rezultate dela posameznika oz. skupine glede na rezultate poslovanja podjetja. Uspešno doseganje poslovnih ciljev krepi strokovni razvoj zaposlenih in posledično pripomore k rasti in razvoju podjetja.

Izvedi več

Vlaganje v znanje zaposlenih je nujno za konkurenčnost posameznika, organizacije in trga. Vsebinski, finančni in časovni pregled izobraževalnih procesov na skupni platformi za upravljanje kadrov omogoča kadrovski službi in vodjem oddelkov pripravo in potrjevanje plana ter izvedbo izobraževanj, prijavo zaposlenih na izobraževanja, odobritev prijav s strani vodje, izvedbo ankete o zadovoljstvu in poročila o izvedbi izobraževanj, predloge novih vsebin od zaposlenih, obračun potnih stroškov, povezanih z lokacijo izobraževanja, in analizo učinka pri delu.

Merjenje delovne uspešnosti je ključen kazalnik uspešnosti dela zaposlenih. Digitalno podprta analiza podatkov omogoča vpogled v prednosti in slabosti dela, kar posredno vpliva na druge kadrovske procese, kot so nagrajevanje, prestrukturiranje, zaposlovanje, izobraževanje in razvoj kompetenc. Rešitev na podlagi kriterijev in ocenjevalnih lestvic omogoča izvedbo ocenjevanja za posameznika ali več skupin zaposlenih. Število in vsebina kriterijev ter finančna sredstva za nagrajevanje so določeni po kriterijih in razpoložljivih sredstvih posameznega poslovnega subjekta.

Izvedi več

Vzpostavljen sistem nagrajevanja za delovno uspešnost krepi pozitivno izkušnjo zaposlenega in poveča motivacijo za delo. Sistem povezuje vse procese – od ocenjevanja uspešnosti do izračuna vrednosti in končnega izplačila nagrad zaposlenim. Kriteriji za pretvorbo ocene delovne uspešnosti v finančno vrednost nagrade so dinamično nastavljivi in skladni z internimi pravili organizacije. Ko je proces zaključen, sta ocena delovne uspešnosti in vrednost nagrade avtomatsko izpisana na osebnem portalu zaposlene osebe, nagrada pa je izplačana pri obračunu plače. 

Izvedi več

Z načrtovanjem nasledstev se zmanjšajo tveganja, ki so posledica izgube ali menjave kadrov na ključnih delovnih mestih. Sistem omogoča primerjavo delovne uspešnosti, kompetenc in potenciala zaposlenih na enakih delovnih mestih. Pridobljeni pdoatki so izhodišče za primerjavo z zahtevami ključnih delovnih mest in oblikovanja primernih naslednikov. 

Vsebinsko podprt proces planiranja, izvedbe in potrditve usposobljenosti zaposlenih na delovnih mestih, je ključ do njihove pozitivne izkušnje in večje pripadnosti podjetju. Rešitev omogoča pripravo vsebinskega in časovnega načrta usposabljanja, nadzor nad izvajanjem pod vodstvom mentorja in ključnih deležnikov ter obveščanje o rokih za izvedbo aktivnosti. Za certificiranje usposobljenosti se izvedeta izpit (vprašalnik in praktični izpit) in validacija oz. ponovno preverjanje usposobljenosti.

Razvoj talentov v javnem sektorju

Zakonsko skladen in digitalno podprt pedagoški proces izvolitve kandidatov v raziskovalne nazive za pridobitev pravice predavati ter ocenjevanje javnih uslužbencev za napredovanja v plačne razrede in nagrajevanje spodbujata delodajalce v javnem sektorju k ustreznemu razvoju kadrov.

Modul podpira postopek izvolitve kandidatov v znanstvene in strokovno raziskovalne nazive za pridobitev pravice predavati na visokošolskem zavodu oz. fakulteti določene univerze. Digitaliziran je postopek priprave korakov glede na vrsto naziva, v katerega se prijavlja kandidat. Modul vključuje sestavo komisije, vnos obveznih dokumentov in podatkov za izvolitve, obveščanje in pošiljanje e-pošte komisiji, polja za mnenja in zapisnike komisije ter zapis izvolitev v raziskovalne nazive. Kandidati za nazive vnašajo vloge in priloge v osebnem portalu zaposlenega, skrbniki procesa pa v imenu kandidatov sprejemajo ali vnašajo vloge in priloge v kadrovskem portalu. Komunikacija med vsemi deležniki je podprta z e-poštnimi opomniki.

Zakonsko opredeljeno ocenjevanje javnih uslužbencev in preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred spodbuja javne uslužbence k učinkovitosti pri delu. Digitalno in z zakonskimi spremembami podprt proces ocenjevanja javnih uslužbencev omogoča ocenjevalcu vnos zakonsko določenih ocenjevalnih enot in ocen, časovno omejitev vnosa ocen, prejem ocene na osebni portal zaposlene osebe oz. seznanitev z oceno, tiskanje ocenjevalnega lista in upoštevanje ocen pri izbiri kandidatov za napredovanje.

Zakonsko opredeljeno merjenje delovne uspešnosti v javnem sektorju je podlaga za izplačilo nagrade, kar spodbuja učinkovitost pri delu. Digitalno podprt postopek ocenjevanja javnih uslužbencev je oblikovan po kriterijih, ki so določeni v Kolektivni pogodbi za javni sektor: znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg in učinkovitost dela, inovativnost. Vsak kriterij je ovrednoten z največ eno točko (0 ali 1), njihov seštevek (od 0 do največ 5) pa je podlaga za izračun nagrade. Rešitev mogoča izpis vseh nadpovprečno ocenjenih in morebitno neocenjenih za javno objavo. Ko je proces zaključen, sta ocena delovne uspešnosti in vrednost nagrade avtomatsko izpisana na osebnem portalu zaposlene osebe, nagrada pa je določena pri obračunu plače.

Varnost in zdravje pri delu

Zakonsko skladani in digitalno podprti procesi izvajanja varnosti in zdravja pri delu omogočajo delodajalcem preglednejše ustvarjanje varnih delovnih razmer na delovnih mestih.

Delodajalec je po zakonu dolžan zagotavljati varnost in zdravje zaposlenih pri izvajanju dela. Urediti mora oceno tveganja in pridobiti izjave o varnosti, izvajati usposabljanje za varno in zdravo delo ter zagotoviti preventivne zdravstvene preglede. Programska rešitev omogoča vodenje zakonsko predpisanih evidenc, izdelavo evidenčnih listov in obrazcev (npr. ER-8, DD1, DD1-A) ter zagotavljanje rednih zdravstvenih pregledov.

Ocenjevanje in ovrednotenje tveganj, katerim so ali bi lahko bili zaposleni izpostavljeni pri svojem delu, je obveza vsakega delodajalca. Programska rešitev omogoča vnos in ureditev osnovnih podatkov o izdelovalcu ocene tveganja, kreiranje tehnoloških celot z opisi, vnos podatkov za analizo delovnega mesta (ADM), izpis obrazcev ADM ter izpis ocene tveganja z izjavo. Po oceni tveganj delodajalec sprejme pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja, v kateri so opredeljeni vsi elementi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delodajalcu.

Delodajalec je neizogibno dolžan zagotavljati vsem zaposlenim zakonsko obvezne zdravstvene preglede, zaposleni pa so se nanje dolžni odzvati. Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in terminov posameznega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja, ki jo določijo delodajalci na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika ter rezultatov meritev obremenitev in škodljivosti v delovnem okolju. Programska rešitev z opomniki za obveščanje omogoča planiranje zaposlenih na obdobne, predhodne, kontrolne ter druge zdravstvene preglede, izpis napotnic za zdravstveni pregled in pošiljanje vabil na zdravniške preglede z ustreznimi navodili in informacijami.

Rezervacije

Načrtovanje in izplačila rezervacij za regres, dopust, presežek ur, nagrad in odpravnin ob upokojitvah razbremenijo kadrovsko službo pri iskanju podatkov in pripravi izračunov. 

Programska rešitev omogoča avtomatsko pripravo podatkov za aktuarski izračun, uvoz izračunanih vrednosti ter knjiženje zneskov aktuarskega izračuna ob začetku leta zaradi integracije s kadrovskim in plačnim sistemom.

Programska rešitev omogoča planiranje sredstev za izplačilo regresa, mesečno knjiženje dvanajstin, seznam kandidatov, priprava temeljnice, storniranje ali izplačilo regresa.

Programska rešitev ob začetku koledarskega leta izvede preračune in rezervacijo potrebnih sredstev neizkoriščenega dopusta in presežka ur iz preteklega leta in to stanje vodi v tekočem letu.

Prednosti kadrovskega informacijskega sistema platforme KADRIS 4

Komunikacija in opomniki med ključnimi deležniki vsakega procesa potekajo preko samopostrežnih portalov – kadrovskega portala, portala vodij in osebnega portala.

Vse rezultate in ocene znotraj posameznih aktivnosti zaposleni vidi v njegovem osebnem portalu, vodja pa rezultate vseh podrejenih delavcev spremlja na portalu vodij.

Pri vrednostnih izračunih in izplačilih nagrad znotraj sistema KADRIS 4 ne prihaja do napak in ročnih popravkov, saj se vsa avtomatika izvaja na aktualnih in ažurnih podatkih.

Integralni del skupne platforme KADRIS 4 za obračun plač, planiranje in evidentiranje delovnega časa in upravljanje pravic zaposlenih za vstope v poslovne prostore.

 

KADRIS 4: KIS

Želiš izvedeti več?
Prenesi brošuro ali si oglej video.

Želim ponudbo ali predstavitev

Stopite v stik z nami in odkrijte, kako naše rešitve lahko učinkovito digitalizirajo poslovne procese, povezane z zaposlenimi in delovnimi mesti. 

Pišite nam

Prodajni svetovalci smo vam na voljo vsak delovni dan na: